ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจพร้อมให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศและเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้คนไทยรู้จักการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและผ่าตัด รวมทั้งให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูหัวใจครบทุกสาขาทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

 • การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ โดย
  • การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษภายนอกร่างกาย
  • การตรวจรังสีวินิจฉัย
    
 • การรักษาโรคหัวใจ
  • การทำหัตถการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
    
 • การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
 • บริการด้านโรคหัวใจ
  • คลินิกหัวใจอ่อนกำลัง
  • คลินิกเวชศาสต์เชิงรุกป้องกันโรคหัวใจ
  • คลินิกยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือด

อายุรแพทย์หัวใจและศัลยแพทย์หัวใจต่างอุทิศตนในการทำงานเพื่อคงการรักษาโรคหัวใจในระดับมาตรฐานสากลสูงสุดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย