ห้องพักผู้ป่วย

Superior

ค่าห้อง
8,500 บาท
ค่าบริการพยาบาล
2,000 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
1,200 บาท
ค่าอาหาร
1,350 บาท

ราคารวม

13,050 บาท

Deluxe

ค่าห้อง
5,500 บาท
ค่าบริการพยาบาล
1,800 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
1,200 บาท
ค่าอาหาร
1,350 บาท

ราคารวม

9,850 บาท

Standard

ค่าห้อง
3,000 บาท
ค่าบริการพยาบาล
1,500 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
1,000 บาท
ค่าอาหาร
1,350 บาท

ราคารวม

6,850 บาท

ICU

ค่าห้อง
4,500 บาท
ค่าบริการพยาบาล
3,400 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
2,000 บาท
ค่าอาหาร
1,350 บาท

ราคารวม

11,250 บาท

IICU

ค่าห้อง
3,700 บาท
ค่าบริการพยาบาล
2,600 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
1,200 บาท
ค่าอาหาร
1,350 บาท

ราคารวม

8,850 บาท