ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ เปิดรับผู้ป่วย พ.ร.บ.

สิทธิความคุ้มครองพ.ร.บ.

ค่าเสียหายเบื้องต้น

 1. บาดเจ็บ ค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
 2. สูญเสียอวัยวะ 35,000 บาท
 3. เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร 35,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทน (จ่ายหลังจากพิสูจน์ถูกผิดแล้ว)

 1. ค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 80,000 บาท
 2. สูญเสียอวัยวะ
  • นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200 ,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท
 3. เสียชีวิต/ทุกพลภาพถาวร 300,000 บาท

กรณีบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

จะได้รับค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล วันละ 200 บาท/วัน
หมายเหตุ: สูงสุดไม่เกิน 20 วัน (4,000 บาท) และยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น


เอกสารประกอบการเบิก พ.ร.บ.

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
 2. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจ
 3. ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ และหลักฐานรับรองแสดงถึงการสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร เช่น หนังสือรับรองความพิการ
 4. เอกสารพ.ร.บ.