doctor
icon
ความชำนาญ

icon
ภาษา

icon
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

แนะนำทีมแพทย์ สมิติเวชไชน่าทาวน์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

นายแพทย์ สุวัจ คงบันดาลสุข

อายุรศาสตร์

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

แพทย์หญิง ชญานี โพธิวงศาจารย์

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

language ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

แพทย์หญิง อิสริน โตรักตระกูล

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

language ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

แพทย์หญิง เพลิน สุตรา

จักษุ

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

แพทย์หญิง ศศิ ใหญ่สว่าง

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

language ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

แพทย์หญิง ชุณหกาญจน์ เพ็ชรพันธ์ศรี

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

language ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

นายแพทย์ ระวี พล

อายุรศาสตร์

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

แพทย์หญิง เกศินี ยิ่งเจริญ

สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

นายแพทย์ ชำนาญ ศรีบุญยงค์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
pdpa-icon

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Policy)​