doctor

แพทย์หญิง อรวรรณ จิตต์พูลกุศล

icon
ความชำนาญ

จักษุ, กระจกตา, ต้อหิน

icon
ภาษา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

icon
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

จักษุ, กระจกตา, ต้อหิน

คุณวุฒิทางการศึกษา:

แนะนำทีมแพทย์ สมิติเวชไชน่าทาวน์