doctor

แพทย์หญิง วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์

icon
ความชำนาญ

จักษุ, ศัลยกรรมเบ้าตา

icon
ภาษา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

icon
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

จักษุ, ศัลยกรรมเบ้าตา

คุณวุฒิทางการศึกษา:

แนะนำทีมแพทย์ สมิติเวชไชน่าทาวน์