doctor

แพทย์หญิง ปนียา ตปนียางกูร

icon
ความชำนาญ

จักษุ, ต้อหิน

icon
ภาษา

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

icon
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

จักษุ, ต้อหิน

คุณวุฒิทางการศึกษา:

แนะนำทีมแพทย์ สมิติเวชไชน่าทาวน์

นายแพทย์ บัณฑิต ลิมป์รัชตามร

จักษุ, ต้อหิน

language ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

แพทย์หญิง วรัฎฐา สุภาวุฒิกุล

จักษุ, ต้อหิน

language ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย