doctor

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อัมพร จงเสรีจิตต์

icon
ความชำนาญ

จักษุ, จอประสาทตา

icon
ภาษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

icon
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

จักษุ, จอประสาทตา

คุณวุฒิทางการศึกษา:

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2530   แพทยศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.2531   รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2533   ประกาศนียบัตร (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกจักษุวิทยา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2536   วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม (สาขาจักษุวิทยา) แพทยสภา
พ.ศ.2540   Retinal fellow at Doheny Eye Institute, University of Southern California, Los Angeles, USA.
พ.ศ.2543   ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2544   Refractive Surgery fellow at Vardinoyiannion Eye Institute of Crete, Greece.
พ.ศ.2545   ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนรุ่นที่15  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2548   นิติศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2550   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ)   มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2555  ประกาศนียบัตรSenior Executive Program , Columbia Bussiness School, Columbia University, New York, USA.
พ.ศ. 2560  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 138/17), วิทยาลัยตลาดทุน


ผลงาน
- ก่อตั้งชมรมต้อกระจกแผลเล็ก ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2538
ก่อตั้งศูนย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พ.ศ.2542-2547
- รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  เรื่อง  Clinical Results of Phakic Refractive Lens (PRL) in Thailand ในการประชุม  APAO 2003 กรุงเทพมหานคร
- ได้รับการเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลมหิดลบี-บราวน์โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2546-2547
- ร่วมนำเสนองานประดิษฐ์คิดค้น เรื่องท่อดูดต้อกระจก (Amporn tube)ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี พ.ศ. 2547 ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จักษุแพทย์คนแรกของทวีปเอเชีย ที่ทำผ่าตัดจอประสาทตาแบบไม่เย็บแผล (Sutureless vitrectomy)
จักษุแพทย์คนแรกของทวีปเอเชีย ที่นำเลนส์เสริม (Phakic refractive lens) มาใช้ในตามนุษย์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทรายงาน เรื่อง “Phakic refractive lens implantation in high myopic patients.” ในการประชุมวิชาการ กรมการแพทย์ ประจำปี 2549
- ได้รับรางวัล “Outstanding contribution to Manual Small Incision Cataract Surgery” ในการประชุม 1st International Manual Small Incision Cataract Surgery, 5-6 December 2015 Pune, India.

แนะนำทีมแพทย์ สมิติเวชไชน่าทาวน์

นายแพทย์ วรภัทร วงษ์สวัสดิ์

จักษุ, จอประสาทตา

language ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย