doctor

นายแพทย์ ชำนาญ เอี่ยมศิริกุลมิตร

icon
ความชำนาญ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

icon
ภาษา

English, Thai

icon
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คุณวุฒิทางการศึกษา:

แนะนำทีมแพทย์ สมิติเวชไชน่าทาวน์

นายแพทย์ ทวิช ธุรกิตต์วัณณการ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

นายแพทย์ ชำนาญ ศรีบุญยงค์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

แพทย์หญิง กนกนาถ ใจสนุก

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

นายแพทย์ ฮาร์ยิด ซิงห์ บัดติยา

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

นายแพทย์ มนตรี สิริไพบูลย์กิจ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

นายแพทย์ คงกฤช พิธานเกื้อกูล

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

นายแพทย์ กฤตธี โคละทัต

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language English, Thai

นายแพทย์ คณินทร์ กีรติพงค์ไพบูลย์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

นายแพทย์ ก่อพงศ์ โฆวินทะ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ กีรติ เจริญชลวานิช

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

language ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย