วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับทุติยภูมิที่เป็นเลิศและเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในพื้นที่ ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

 

พันธกิจ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มลูกค้าชาวไทย- จีน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ ส่งเสริมความปลอดภัยผู้ป่วยและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร

 

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร

 

นโยบายความปลอดภัย

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง