Terms and conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่านหรือผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแลหรืออำนาจปกครองของท่าน เช่น ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะรวมเรียกว่า “ท่าน”) กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนเข้าใช้บริการ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เราได้รับจากท่านผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ www.samitivejhospitals.com/ การใช้บริการแอพพลิเคชั่น Samitivej Plus หรือแอพพลิเคชั่นอื่นใดที่สมิติเวชจะจัดให้มีขึ้นในอนาคต (“เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของสมิติเวช”) และรวมถึงการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของเรา หรือการได้รับข้อมูลในทางอื่น ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะรวมเรียกว่า “บริการของสมิติเวช”

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่นใดที่เรามิได้เป็นผู้จัดทำ ซึ่งจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหรือช่องทางดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น หรือการเข้ารับบริการของสมิติเวช โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลด้านสุขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว สมิติเวชจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ (รวมถึงเพื่อป้องกัน ติดตามหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน) และในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้บริการของสมิติเวช

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับการให้บริการของสมิติเวชนั้นเป็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอก หรือส่ง หรืออัพโหลด เพื่อเข้าใช้บริการของสมิติเวช รวมถึงข้อมูลสุขภาพที่เชื่อมโยงจากระบบฐานข้อมูลของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น

  • ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อสกุล รูปถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
  • ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของสมิติเวช
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น เลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น
  • ข้อมูลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ข้อมูลการรักษาพยาบาล ผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค
  • ประวัติข้อมูลการแพ้ยา และประวัติผลข้างเคียงจากยา
  • ข้อแนะนำหรือความคิดเห็นของท่าน
     

เพราะเหตุใดเราจึงต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เราจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม อัพเดท ประมวลผล และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลของท่าน การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการสมิติเวช หรือข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านบริการของสมิติเวช รวมถึงการใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อพัฒนาบริการของสมิติเวชให้สามารถตอบสนองต่อการใช้บริการและวัตถุประสงค์การใช้บริการดังกล่าวของท่านให้ครอบคลุมที่สุด

นอกจากนี้ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อแนะนำสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ของเราที่ท่านอาจสนใจ หรือที่เราคิดว่าสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ นั้นเหมาะสมกับท่าน และเราจะนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ต่อท่านโดยผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ท่านได้แจ้งต่อเรา

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านไว้ในระบบของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่โรงพยาบาลได้จัดทำหรือแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่มีข้อมูลดังกล่าว อันเป็นระยะเวลาที่พึงคาดหมายว่าจะใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยและติดตามอาการหลังได้รับการรักษา หรืออาจมากกว่าระยะเวลาดังกล่าวในกรณีที่โรงพยาบาลยังสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของโรงพยาบาลต่อไป

 

บุคคลใดบ้างที่เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่าน และเหตุผลของการเปิดเผยข้อมูล

เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่สถานพยาบาลอื่นในกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด หรือเปิดเผยแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลแทนสมิติเวชทางด้าน การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การชำระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของสมิติเวช โดยเรามีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการเปิดเผยข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่ท่านอนุญาต โดยเราจะเปิดเผยข้อมูลเพียงเท่าที่ท่านได้อนุญาตไว้เท่านั้น เช่น บริษัทประกันหรือคู่ค้าของเรา เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการเคลมประกัน หรือรับบริการอื่นใดของคู่ค้าของเราที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือบริการเสริมอื่น ๆ โดยจะดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวยึดถือปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับด้วย

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจ

เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งเราได้เข้าทำสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างเต็มความสามารถแล้ว

 

เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เราจะจัดการเก็บรักษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ในการให้บริการทางการแพทย์บางประเภทภายใต้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของสมิติเวช เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว กับนิติบุคคลในต่างประเทศ ซึ่งเราได้เข้าทำสัญญากับนิติบุคคลดังกล่าว ด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างเต็มความสามารถแล้ว

นอกจากนี้ เราได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เฉพาะบุคลากร หรือพนักงานของเราที่มีความจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลของท่าน เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรือบริการอำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับบริการทางการแพทย์และบริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและดีที่สุดจากกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช

 

ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง

ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูล หรือขอให้เราอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้

ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับ หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านได้

ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา หรือบุคลากรของเราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้อนุญาตไว้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าการระงับหรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลของท่านนั้น อาจส่งผลทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติหรือคุณลักษณะบางส่วนของบริการ หรืออาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์และการบริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ภายใต้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น หรือการเข้ารับบริการของสมิติเวช

 

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อได้ที่

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ Call center : +66-2022-2222
อีเมล์: info@samitivej.co.th

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา หรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)

 

การเปิดใช้งานคุกกี้ที่จำเป็นในเบราว์เซอร์ เพื่อให้เราสามารถจัดเก็บการตั้งค่าที่คุณต้องการได้

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นแก่คุณ ข้อมูลคุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ และทำหน้าที่ต่างๆเช่นการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสำหรับคุณเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและให้ข้อมูลเชิงลึกว่าส่วนใด ของเว็บไซต์ที่คุณคิดว่าน่าสนใจ และมีประโยชน์มากที่สุด คุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้โดยคลิกที่นี่

นโยบาย Cookie

ในระหว่างการท่องเว็บไซต์ https://www.samitivejhospitals.com/ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ทำงานอย่างไร เพื่ออะไร และรวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการท่องเว็บไซต์ https://www.samitivejhospitals.com/ นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

Cookies คืออะไร

Cookies เป็นไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้ประโยชน์ของ Cookies

เราใช้ Cookies เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ Cookies เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

ความหลากหลายและการทำงานของ Cookies

เราใช้ Cookies 4 ประเภทในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการใช้คุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถบอกความเป็นตัวตนของท่านได้

• Cookies ประเภทจำเป็นถาวร Cookies ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ทุกส่วน Cookies ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการท่องเว็บไซต์ของท่าน

• Cookies ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน Cookies ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และเราจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

• Cookies ประเภทการทำงาน Cookies ประเภทนี้ใช้จดจำคุณลักษณะต่างๆที่ท่านได้เลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในคราวที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีกครั้งเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้ละใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

• Cookies เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

 

ตารางด้านล่างแสดงถึงคุกกี้ต่างๆที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา

ประเภท ชื่อ
Strictly Necessary cookies PSESSID, JSESSIONID
Analytical / Performance cookies _ga, _gid, _gat, _gat_goquo, _gat_sabre, AMCVS_E1154AE159B1389B0A495CEC%40AdobeOrg, AMCV_E1154AE159B1389B0A495CEC%40AdobeOrg, s_cc, s_sq, s_nr, gpv
Functional cookies COOKIE_POLICY, PG_LANGUAGE, currency, CurrentCustomerInfo, CurrentLangInfo, FreqFlyerNum,
gqsesnid, gqsnaid, myBookingID, mySearchID
Behavioural Advertising / Targeting cookies fr, IDE, NID, demdex, dextp

 

คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร

ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้

 

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของเรา

นโยบาย Cookies นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว

ภาษาของข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เขียนขึ้นในภาษาไทยและอังกฤษ เอกสารภาษาไทยจะมีอำนาจบังคับใช้ ในกรณีีที่มีความขัดแย้งกันในเนิ้อหาของภาษาไทยและอังกฤษ

pdpa-icon

Administrators use cookies to enhance the website experience, display content, provide remote control, and to analyze website usage and gain insights into where users are coming from, never before existed before Settings for the use of cookies Privacy Policy​ (Privacy Policy)​